DAGSORDEN

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af regnskab

d) Behandling af indkomne forslag(Udgår)

e) Valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

g) Fastsættelse af kontigent

h) Valg af revisor

i) Eventuelt 

VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG HÅNDVÆRKERFORENING

 

VORDINGBORG HÅNDVÆRKERFORENINGS

VEDTÆGTER

 

 

§ 1

Navn

 

Foreningen er stiftet den 28. januar 1866 og dens navn er: Håndværkerforeningen for Vordingborg og omegn.

 

§ 2

Formål

 

Foreningens formål og opgaver er at følge og varetage håndværkerstandens interesser i enhver henseende.

 

At styrke og fremme fællesskabet blandt medlemmerne dels gennem oplysende og dels gennem selskabelige arrangementer.

 

At administrere og drive foreningens bygning - Håndværkerstiftelsen.

 

At søge foreningen og dens interesser placeret og involveret i lokalsamfundets liv og udvikling.

 

§ 3

Medlemmer

 

Ønske om optagelse i foreningen rettes til bestyrelsen, der kan optage enhver selvstændig håndværksmester i Vordingborg og omegn, som ordinært medlem.

 

Endvidere kan - ligeledes som ordinære medlemmer - optages ejere af virksomheder, hvorunder der findes og drives håndværksafdelingen, der ledes af en faguddannet håndværker.

 

Som ekstraordinære medlemmer kan optages enker efter tidligere medlemmer.

 

Hvis bestyrelsen har afslået en anmodning om optagelse, kan et medlem fremføre sagen til afgørelse på en generalforsamling, hvor endelig beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen efter dennes egen vurdering og afgørelse.

 

Æresmedlemmer er kontingentfrie og kan ikke vælges til nogen ledelses- eller anden post i foreningen, men i øvrigt beholder deres normale medlemsrettigheder, også ved afstemninger.

 

§ 4

Udmeldelse

 

Hvis et medlem ønsker at udtræde af foreningen, skal skriftlig meddelelse herom

sendes til formanden eller foreningen.

 

Det til enhver tid gældende kontingent skal ved evt. udmeldelse betales fuldt ud for det år, hvori udtrædelsen sker.

 

§ 5

Eksklusion

 

Såfremt et medlem i sit forhold til foreningen modarbejder denne eller udviser en optræden, der må betragtes som generende for foreningen og dens virke, kan bestyrelsen ekskludere den pågældende, som ved anbefalet brev skal have meddelelse om en sådan beslutning.

 

Et medlem, der er blevet ekskluderet i henhold til stk. 1, kan forlange sagen om eksklusionen forlagt for en generalforsamling, som så ved almindeligt stemmeflertal afgør, om eksklusionen skal stå ved magt.

 

Anmodning om en generalforsamlings behandling af en beslutning om eksklusion skal ved anbefalet brev fremsendes til bestyrelsen senest 2 uger efter, at bestyrelsen har afsendt sin meddelelse om eksklusionen.

 

 

Eksklusion skal finde sted i medhør af § 6, stk. 3.

 

§ 6

Kontingent

 

Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling, og det opkræves ved bestyrelsens foranstaltning forud for et år ad gangen.

 

Kontingentet forfalder til betaling den 1. maj og skal være betalt senest den 31. maj.

 

Har et medlem ikke betalt forfaldent kontingent senest 2 måneder efter påkrav, skal foreningen ved anbefalet brev opfordre den pågældende til omgående at betale det skyldige beløb. Hvis beløbet derefter ikke er indbetalt i løbet af yderligere 2 uger, skal restanten slettes af foreningens medlemsfortegnelse.

 

Et medlem, der er slettet i medfør af bestemmelserne i denne paragraf, kan kun genoptages i foreningen efter at have betalt det skyldige beløb.

 

§ 7

Ledelse

 

Foreningens bestyrelse skal bestå af formand, og 4 andre bestyrelsesmedlemmer og normalt skal valgene foretages på ordinære generalforsamlinger.

 

Formanden vælges særskilt, og øvrige bestyrelsesmedlemmer, der måtte være på valg, vælges derefter en af gangen.

 

Der vælges ikke kasserer, idet denne post i den oprindelige post erstattes af et administrationsfirma.

 

Valgene, der foretages ved almindeligt stemmeflertal, gælder for 2 år af gangen, og genvalg kan finde sted.

 

Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal skiftevis være på valg hvert andet år således, at to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og tre andre på lige årstal. Ved første valghandling efter vedtagelsen af denne lov skal de respektive bestyrelsesmedlemmer på valg efter forud foretagen lodtrækning i bestyrelsen.

 

På ordinære generalforsamlinger vælges desuden to bestyrelsessuppleanter ligeledes for to år af gangen, og genvalg kan finde sted. Suppleanterne skal skiftevis være på valg hvert andet år. Første gang efter denne lovs vedtagelse bestemmes rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af bestyrelsen.

 

Endvidere vælges på ordinære generalforsamlinger registreret revisorfirma for 2 år af gangen, og genvalg kan finde sted.

 

Endelig vælges på ordinære generalforsamlinger en fanebærer og en suppleant for denne, og også disse valg gælder for to år af gangen, og genvalg kan finde sted. De skal skiftevis være på valg således, at fanebæreren vælges på ulige årstal og suppleanten på lige årstal.

 

Ethvert ordinært medlem er valgbart til en af de i § 7 nævnte poster, og de valgte eller udpegede har pligt til at varetage deres respektive hverv på bedste måde.

 

§ 8

Bestyrelses- og tilsvarende møder

 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden på dennes eget initiativ eller efter begæring af mindst fire bestyrelsesmedlemmer.

 

Indkaldelser skal være ledsaget af dagsorden for det pågældende møde.

 

 

På første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor valghandlinger har fundet sted, skal bestyrelsen konstituere sig med en næstformand og en sekretær, der begge udpeges blandt bestyrelsens medlemmer.

 

Desuden kan bestyrelsen nedsætte såvel stående som ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver i foreningen.

 

Næstformanden skal i givet fald træde i stedet for formanden, hvor denne er forhindret i at varetage formandshvervet.

 

Ethvert bestyrelsesmøde skal være indkaldt forud ved henvendelse til alle bestyrelsesmedlemmer, og for at være beslutningsdygtigt skal et møde have deltagelse af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden skal være.

 

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed vil formandens - i hans fravær næstformandens - stemme være afgørende.

 

Beslutninger og afgørelser, der træffes på bestyrelsesmøder, føres til protokollen af sekretæren, som ligeledes protokollerer et fyldestgørende referat af enhver generalforsamling.

 

Foreningen tegnes af formanden i forening med et  bestyrelsesmedlem.

 

§ 9

Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlinger, der er foreningens højeste myndighed, skal hvert år ordinært holdes inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde disse punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg

 

a. Formand

b. To henholdsvis tre bestyrelsesmedlemmer - se § 7, stk. 5

c. En bestyrelsessuppleant

d. En revisor.

e. En fanebærer henholdsvis fanebæresuppleant - se § 7, stk. 8

f. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

g. Eventuelt.

 

 

Et eksemplar af dagsordenen i overensstemmelse med stk. 2 skal på generalforsamlingen være til rådighed for hver enkelt deltager.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Alle afstemninger skal ske skriftligt, såfremt der er stillet flere end et forslag i den pågældende sag.

 

Der skal dog i alle tilfælde ske skriftlig afstemning, hvis dette forlanges af mindst 5 deltagere i generalforsamlingen.

 

Ethvert personligt mødende ordinært medlem har stemmeret på generalforsamlingen, såfremt pågældende ikke er i restance med kontingent eller anden evt. betaling til

foreningen.

 

Beslutninger og afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, og stemmelighed betyder forkastelse helholdsvis omvalg. Til lovændringer kræves dog 2/3 majoritet for forslagets vedtagelse.

 

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når og hvis det anses for nødvendigt.

 

Derimod skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med samtidig angivelse af forhandlingsemne eller - emner.

 

Sådan begæring skal fremsendes som anbefalet brev til formanden og være forsynet med underskrift af samtlige de medlemmer, der begærer afholdelsen.

 

Skriftlig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal sammen med angivelse af dagsorden normalt ske med mindst 2 ugers varsel, men varslet kan i ganske særlige tilfælde være kortere.

 

Hvis ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af medlemmer, skal indkaldelse ske senest 2 uger efter, at begæringen er modtaget.

 

Beslutninger træffes og afstemninger foretages efter samme regler, som er gældende for en ordinær generalforsamling.

 

§ 11

Regnskab og revision

 

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

 

Foreningen skal have afsluttet såvel foreningens eget som håndværkerstiftelsens og fondens regnskaber senest 15. februar, hvorefter de afleveres til revision.

 

Revisor skal have gennemført revisionen senest 15. marts, og de reviderede regnskaber udleveres på generalforsamlingen.

 

§ 12

Ophævelse af foreningen

 

Foreningens eventuelle ophævelse kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 ugers og højest 3 ugers mellemrum.

 

Dagsordenerne ved disse generalforsamlinger skal være enslydende og må - udover valg af dirigent - kun indeholde spørgsmålene om foreningens eventuelle ophævelse og deraf følgende behandling af de midler, som måtte blive til rådighed.

 

Foreningens ophævelse skal være afhængig af, at der samtidig træffes beslutning om anvendelse eller hensættelse af dens midler.

 

Enslydende beslutninger i hvert af de to spørgsmål skal træffes med 2/3 majoritet på hver af de to generalforsamlinger.

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 1. november 1988 og 19. marts 2002 og revideret ved ekstraordinær generalforsamling den 6. april 2006.