DAGSORDEN

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af regnskab

d) Behandling af indkomne forslag(Udgår)

e) Valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

g) Fastsættelse af kontigent

h) Valg af revisor

i) Eventuelt 

VEDTÆGTER FOR ÆLDREBOLIGER

Vedtægter for den selvejende Institution

Vordingborg Håndværkerforenings ældreboliger

 

 

§ 1

Den selvejende institutions navn er Vordingborg Håndværkerforenings ældreboliger.

 

§ 2

Den selvejende institutions hjemsted er Vordingborg kommune.

Den selvejende institution er stiftet af Vordingborg Håndværkerforening, Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg.

 

§ 3

Den selvejende institutions formål er at erhverve den del af ejendommen matr. nr. 9 K Vordingborg Markjorder, beliggende Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg, der er udstykket som ejendom matr. nr. 9 AN Vordingborg markjorder, for dér at opføre 8 handicap - og ældreboliger samt at udleje disse, som en ikke overskudsgivende virksomhed.

 

§ 4

Driften af Den selvejende institution varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Medlemmerne udpeges således:

 

A. 3 medlemmer udpeges blandt bebyggelsens beboere.

B. 1 medlem udpeges af Vordingborg Håndværkerforening.

C. 1 medlem udpeges af Vordingborg kommune.

 

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være:

 

1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.

2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med de selvejende almene ældreboliginstitutioner i kommunen er henlagt.

3. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de selvejende almene ældreboliginstitutioner i kommunen.

 

Indtil udlejning af boliger påbegyndes, ledes den selvstændige institution af en ad hoc bestyrelse, der varetager køb, opførelse og udlejning af ældreboligerne.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

 

§ 8

Afgørelse i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jf. dog reglerne vedrørende opløsning, fundats- ændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

 

Forinden der foretages afstemning i bestyrelsen skal man gennem samtale søge at opnå enighed om beslutningerne.

 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen kan ansætte professionel hjælp til administration af byggeriets gennemførelse og efterfølgende administration og drift af den selvejende institution.

 

§ 9

Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab alt i overensstemmelse med lovgivnings regler herom.

 

§ 10

Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder og øvrigt nødvendigt personale til drift af bebyggelsen. Den daglige leder samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Den Selvejende Institutions formål, samt påser at Den Selvejende Institution drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til Lov om Støttet Byggeri.

 

Den daglige leder forestår kontakten mellem bestyrelsen og Den Selvejende Institution.

 

Den daglige leder har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Den Selvejende Institutions bebyggelse, herunder kontakten med Vordingborg kommune, Statsamtet Storstrøm m.v.

 

§ 11

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

 

§ 12

Den Selvejende Institutions regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år.

 

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

 

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til Vordingborg kommune til godkendelse.

 

Regnskabet der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

 

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for Den Selvejende Institutions drift, og at budgettet fremsendes til de relevante myndigheder, herunder Fondtilsynet og Vordingborg kommune, så længe Den Selvejende Institution er godkendt i henhold til Lov om Støttet Byggeri.

 

Den Selvejende Institutions bestyrelse er pligtig til at anbringe Den Selvejende Institutions midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af fondens økonomi i øvrigt, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af fondens midler.

 

§ 13

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

 

Anskaffelser til fonden i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af lederen for et beløb til kr. 10.000,00.

 

Dispositioner udover ovennævnte foretages af bestyrelsesformanden og lederen i forening eller af lederen og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

 

§ 14

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et evt. driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf - dog efter fradrag af rimlige henlæggelser til konsolidering - eller til nedsættelse af næste års lejebetaling, alt efter forelæggelse for Vordingborg kommune, så længe Den Selvejende Institution er godkendt i henhold til Lov om Støttet Byggeri.

 

§ 15

For Den Selvejende Institutions forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til Den Selvejende Institution skal respekteres.

 

§ 16

Væsentlige beslutninger, Den Selvejende Institution vedrørende, såsom køb, salg, lån og pantsætning af fast ejendom indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med 3/4 flertal.

 

§ 17

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Den Selvejende Institution kan med 3/4 flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højest 1 måneds varsel. Eventuelle beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af Vordingborg kommune og fondsmyndig-heden.

 

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 3/4 flertal med godkendelse fra fondsmyndigheden og med godkendelse fra Statsamtet Storstrøm, såfremt fonden måtte være godkendt i henhold til lov om social service § 49 på ophørstidspunktet.

Den Selvejende Institutions grundkapital udgjorde pr. 6. oktober 2003 kr. 300.000,00 der er deponeret kontant.

 

Tiltrådt af formanden for Vordingborg Håndværkerforening den 11. Februar 2004.

 

 

Ældreboliger Sankelmarksvej 1C - J, 4760 Vordingborg