DAGSORDEN

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af regnskab

d) Behandling af indkomne forslag(Udgår)

e) Valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

g) Fastsættelse af kontigent

h) Valg af revisor

i) Eventuelt 

Som vedtaget af Vordingborg Håndværkerforening i 1962 og efter aftale med Undervisningsministeriets Tilsyn med de tekniske skoler og ledelsen for ”Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri” oprettes nedennævnte legat. for hvilket nærværende legatfundats skal være gældende:

 

1. Legatet skal bære navnet ”Vordingborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond for unge håndværkere”.

 

2. Legatets kapital hidhører fra teknisk skoles formue og udgør kr. 10.000, samt de    beløb fra almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri, som tidligere tilfaldt Vordingborg teknisk skole, men efter oprettelsen af legatet tilfalder dette.

 

3. Legatet bestyres af den til enhver tid siddende bestyrelse i Vordingborg Håndværkerforening.

 

4.    Legatets grundkapitel kr. 10.000 skal forblive urørt og skal vokse med rentetillæg efter bestyrelsens afgørelse, hvorimod kapital, som måtte tilflyde legatet fra Varelotteriet eller andet steds fra, hvert år kan uddeles til lærlinge hos medlemmer af Vordingborg Håndværkerforening, som bestyrelsen finder værdige dertil.

 

Såfremt der efter bestyrelsens vurdering ikke findes værdige legatmodtagere kan fondens frie midler efter bestyrelsens nærmere beslutning herom, anvendes til investering i opførelse af ungdomsboliger, til hvilke den i henhold til nærmere bestemmelse omfattede personkreds fortrinsvis skal være berettiget.

 

5.   Uddeling af legatet bekendtgøres med 14 dages ansøgningsfrist i de lokale dagblade   en gang årligt og foretages af bestyrelsen.

 

 

6.   Legatets kapital anbringes i et af byens pengeinstitutter til højeste indlånsrente.

 

7.   Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for legatet. I denne protokol indføres legatfundatsen og hvem, der oppebærer legatet, samt i øvrigt de oplysninger, der måtte være af interesse for legatets virksomhed.

 

8.   På Vordingborg Håndværkerforenings årlige generalforsamling anlægges regnskab over legatets indtægter og udgifter.

Regnskabet revideres af Håndværkerforeningens revisor.

 

9.   Et eksemplar af nærværende fundats indklæbes i Håndværkerforeningens protokol. Ændringer i fundatsen kan kun ske ved enstemmig vedtagelse i bestyrelsen og efter godkendelse af generalforsamlingen og Undervisningsministeriet.

 

10. Legatet kan uddeles første gang i året 1966.

 

11. Legatets regnskab skal hvert år inden 1. august indsendes til Undervisningsministeriet til godkendelse.

 

Vordingborg den 24. Juni 1965

Revideret den 22. Marts 2001

 

 

 

Fundats for Vordingborg Håndværkerforenings

Uddannelsesfond for unge håndværkere

Her et foto af formanden,

samt 5 unge lærlinge,

som i december 2013

fik tildelt et legat på kr. 5000,00 hver fra unge håndværkeres uddannelses fond.

Fra venstre formanden Mogens Nielsen- smedelærling Mathias Pedersen -Tømrerlærling Jonas Christensen - Tømrerlærling Morten Wulff-Malerlærling Rasmus Hansen –El lærling Jacob Ziegler- forest Smedelærling Mika Dokic